LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gồm Chủ tịch và ba Phó Chủ tịch.
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Chủ tịch Viện: Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh

Điện thoại: 024-3.7914997
Fax: 84-4-3.8363122
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ của Viện; chỉ đạo, giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Viện được Chính phủ quy định; Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; trực tiếp chỉ đạo những lĩnh vực công tác: Chiến lược và quy hoạch phát triển; các chương trình, dự án, đề án quan trọng của Viện; trực tiếp quản lý và điều hành công tác hợp tác quốc tế.
Phó Chủ tịch Viện: Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Công

Điện thoại: 024-3.7914632
Fax: 84-4-3.8363122
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chủ tịch Viện trong quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác: Kế hoạch – Tài chính, Quản lý khoa học; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện về các nhiệm vụ được Chủ tịch Viện phân công.
Phó Chủ tịch Viện: Giáo sư, Tiến sĩ Phan Ngọc Minh
PNMinh-Anh-4x6 

Điện thoại: 024-37916482
Fax: 84-4-37916482
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chủ tịch Viện trong quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác: Ứng dụng và Triển khai công nghệ; Đào tạo đại học và sau đại học; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện về các nhiệm vụ được Chủ tịch Viện phân công.
Phó Chủ tịch Viện: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Tuấn Anh

51 tran tuan anh 
Điện thoại: 024.32121124
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chủ tịch Viện trong quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác: Tổ chức - Cán bộ, Thi đua - Khen thưởng, kiểm tra và văn phòng; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện về các nhiệm vụ được Chủ tịch Viện phân công.
Các tổ chức giúp Chủ tịch Viện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn:

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".