Thông báo

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia: "Giải pháp chính sách khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới"

.

a) Thông tin chung về nhiệm vụ:
- Tên nhiệm vụ: Giải pháp chính sách khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới

- Mã số: TN18/X08
- Kinh phí: 2.600 triệu đồng.
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu: Tháng 7/2018; Kết thúc: Tháng 6/2020.
- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng , Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.
- Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính:

anh1

anh2

b) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
+ Thời gian dự kiến: Tháng 11/2020
+ Địa điểm dự kiến tổ chức: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN.
c) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
1. Báo cáo tổng hợp: 01 bản, 327 trang.
2. Báo cáo tóm tắt: 01 bản, 47 trang.
3. Báo cáo kiến nghị: 01 bản, 8 trang.
4. Báo cáo xử lý số liệu: 01 bản.
5. Bộ cơ sở dữ liệu cập nhật của đề tài chuyển giao cho cơ sở dữ liệu Altas điện tử Tây Nguyên: 01 bộ (Gồm: Ảnh thực địa; Báo cáo tổng hợp; Báo cáo tóm tắt; Báo cáo kiến nghị; Báo cáo xử lý số liệu; Báo cáo khảo sát thực tế).
6. Kỷ yếu hội thảo: 02 kỷ yếu
7. Công bố bài nghiên cứu trong nước: 06 bài
8. Góp phần đào tạo 02 tiến sỹ.

Nguồn: Văn phòng Chương trình Tây Nguyên
Xử lý tin: Phương Hà

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".